คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระดาบสจังหวัดายแดนภาคใต้
1. พลเอก ธีรชัย  นาควานิช ประธานกรรมการ
2. พลเอก  กิตติ  อินทสร กรรมการ
3. พลโท โภชน์  นวลบุญ กรรมการ
4. นาง มันนี  ผดุงทักษิน กรรมการ
5. นาย วิษณุ  จันทร์แจ้ง กรรมการ
6. นาย ณรงค์  ชูเพชร กรรมการ
7. นาย รุสดี  บาเกาะ กรรมการ
8. นาย สิหะมูดิง  วาโมง กรรมการ
9. นาย อับดุลอาซิซ  เจ๊ะมานะ กรรมการ
10. นาย สุรินทร์  พงศ์พฤทธิวัฒน์ กรรมการ
11. นาย อารีเฟน  อับดุลการ์เด กรรมการ
12. พลโท สนธิชัย  ธนูสิงห์ กรรมการและเลขานุการ