หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ศิษย์พระดาบส (ชาย) มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่ตนมีความสนใจและความถนัดภายหลังจากจบการฝึกพื้นฐานช่างเรียบร้อยแล้ว โดยเลือกเรียนในหลักสูตรต่างๆ ๗ หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์
2. หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า
3. หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง
5. หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง
6. หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน
7. หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม

ส่วน ศิษย์พระดาบส (หญิง) ทั้งหมดเข้าเรียนในหลักสูตรเคหบริบาล เรียนรู้การดูแลสุขภาพพื้นฐานเพื่อดูแลผู้สูงอายุและเด็กหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  นอกจากหลักสูตรประจำเหล่านี้แล้วโรงเรียนพระดาบส ยังร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดการสอนระยะสั้นแก่บุคคลทั่วไปในหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพและหลักสูตรต่อยอดผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

1. หลักสูตรวิชาช่างยนต์

2. หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า

3. หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง

5. หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง

6. หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน

7. หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม

8. หลักสูตรเคหบริบาล