สมัครเรียน

โรงเรียนพระดาบสรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 44)
               ประกาศรับสมัคร
               Download ใบสมัคร
               Download ใบรับรองความประพฤติ
               กิจกรรมและระเบียบปฏิบัติ
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโรงเรียนพระดาบส
โทร. 0-2282-7000 ต่อ 104
โทรสาร. 0-2280-0155