สมัครเรียน

โรงเรียนพระดาบสรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสประจำปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 47)
               ประกาศรับสมัคร
               Download ใบสมัคร
               Download หนังสือรับรองฐานะผู้สมัคร
           
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโรงเรียนพระดาบส
โทร. 0-2282-7000 ต่อ 104
โทรสาร. 0-2280-0155