สมัครเรียน

โรงเรียนพระดาบสรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสประจำปีการศึกษา 2561
             มูลนิธิพระดาบส รับสมัครบุคคล อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดอาชีพแต่มีความตั้งใจจะเรียนรู้ในวิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม (เฉพาะชาย) และเคหบริบาล (เฉพาะหญิง) หลักสูตร ๑๒ เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก อาหาร และค่าเล่าเรียน
            ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ มูลนิธิพระดาบส เลขที่ ๓๘๔-๓๘๖ ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๗๐๐๐, ๐-๒๒๘๑-๐๓๗๗   ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.phradabos.or.th
               ประกาศรับสมัคร
               Download ใบสมัคร
               Download ใบรับรองความประพฤติ
               กิจกรรมและระเบียบปฏิบัติ