วันพระราชทานประกาศนียบัตร

รับพระราชทานประกาศนียบัตร

เมื่อสำเร็จการศึกษา ศิษย์ทุกคนจะได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่การเริ่มต้นชีวิตการทำงานของศิษย์โรงเรียนพระดาบส