ลักษณะดำเนินการ

โรงเรียนพระดาบส โอกาสที่เปิดกว้างแก่ผู้ไม่ยอมแพ้

โรงเรียนพระดาบส จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระดับ “ประกาศนียบัตรพระดาบส” ในรูปแบบโรงเรียนประจำหลักสูตร 1 ปี (เริ่มเดือนเมษายน) มุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานประกอบอาชีพได้จริงและฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงตน ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานแห่งความรู้ จำนวนปีละประมาณ 150 คน โดยศิษย์โรงเรียนพระดาบสไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนที่พักและอาหาร แต่ต้องมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เคร่งเครัดในระเบียบวินัยและยินดีเต็มใจรับผิดชอบภารกิจร่วมกับหมู่คณะ