ทะเบียนทุนนักเรียนหลวง

ทะเบียนทุนนักเรียนหลวง

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา สาขา สถานศึกษา
1 นาย อดิศักดิ์ เข็มทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
2 นายอัครเดช ชูจตต์ ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3 นายสงกรานต์ ภูโสภา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4 นายเสนีย์ ผลเจริญ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเชื่อม เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 นานวีระ สุระสงห์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6 นายศรชัย ธินาเทศ ปริญญาตรี เทคโลโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ราชภัฎสวนสุนันทา
7 นายบารมี ไชยอรรถ ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิคส์ เทคนิควิทยา
8 นายมนต์ชัย สตังดี ปวส. ช่างเครื่องยนต์ เทคนิควิทยา
9 นายวิฑูรย์ จำรัสแนว ปวส. ช่างเครื่องยนต์ เทคนิควิทยา
10 นายบุญยืน ตุ่นทอง ปวส. ช่างเครื่องนต์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
11 นายถาวร คงแก้ว ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
12 นายทักษิณ ขันทอง ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิทยา
13 นายสุรัตน์ แสนหนวด ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิทยา
14 นายจำเริญ สุรศร ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15 นางสาววิเชียร กุลมอน ปริญญาตรี บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
16 นายวิศุกร์ มีงามดี ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
17 นายสีธง งามขำ ปวส. ช่างยนต์ เทคนิควิทยา
18 นายวิศกร ผ่องจิตร ปวช. ช่างยนต์ เทคนิควิทยา
19 นายจำนง กำจัดภัย ปวช. ช่างไฟฟ้า เทคนิควิทยา
20 นายธนพันธ์ ปันสุรินทร์ ปวส. ช่างไฟฟ้า เทคโนโลยีสยาม
21 นายอนิรุตต์ พุฒธรรม ปวส. ช่างยนต์ ดอนบอสโก
22 นายกรุง บุญอินทร์ ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23 นายภูวนัย บุตรโคตร ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม ดอนบอสโก กรุงเทพฯ
24 นายเชาวลิต คำสุข ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง ดอนบอสโก กรุงเทพฯ
25 นายสิงขร เทพขันธ์ ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง ดอนบอสโก กรุงเทพฯ
26 นายยุทธศิลป์ ภูสีดิน ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
27 นายสุทัศน์ สายน้อย ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสยาม
28 นายชาตรี สีตองอ่อน ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม ดอนบอสโก
29 นายวันชัย แววกระโทก ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา