กิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมและระเบียบปฏิบัติประจำวันของศิษย์พระดาบส

เวลา               กิจกรรม
๐๕.๐๐ น.         ตื่นนอน (เวรประกอบอาหารแยก)
๐๕.๑๐ น.         แถวบริหารร่างกาย ออกกำลังกาย
๐๕.๔๕ น.        ทำความสะอาด ตามที่ได้รับมอบหมาย
๐๖.๐๐ น.         ทำภารกิจส่วนตัว
๐๖.๔๕ น.         แถวรับประทานอาหารเช้า
๐๗.๕๕ น.        แถวเตรียมเคารพธงชาติ (ร้องเพลงชาติ – กล่าวคำปฏิญาณตน)
๐๘.๐๕ น.         อบรมหน้าเสาธง/แจ้งข่าว
๐๘.๓๐ น.         แถวเข้าห้องเรียน
๑๒.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๕๕ น.        แถวเข้าห้องเรียน
๑๖.๓๐ น.         เลิกเรียน/กิจกรรมชมรมที่ได้รับมอบหมาย/พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๗.๕๕ น.        แถวเตรียมเคารพธงชาติ
๑๘.๑๐ น.         รับประทานอาหารเย็น/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น.         ฝึกฝนตนเอง/ทำการบ้าน/อ่านหนังสือ/เรียนพิเศษ กศน. หรือเสริมพิเศษ
๒๑.๐๐ น.         ตรวจยอด/สวดมนต์/คำปฏิญาณตนก่อนเข้านอน
๒๑.๓๐ น.        ให้สัญญาณเข้านอน (ปิดไฟหอนอน)

 

ประมวลภาพกิจกรรม