กิจกรรมปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศ

ก่อนจะเข้ามาเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสอย่างเต็มตัว ศิษย์ทุกคนจะได้รับถุงพระราชทานซึ่งบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้รับการตรวจสุขภาพ และได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันกิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้ศิษย์ที่มาจากทั่วทุกสารทิศได้รู้จักและสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้รู้จักโรงเรียนพระดาบส กฎ ระเบียบวินัยต่างๆ ในโรงเรียนและให้ข้อคิดในการอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี