คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย รองประธานกรรมการ
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการ
พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา กรรมการและรองเลขาธิการ
นายกฤษณ์  กาญจนกุญชร กรรมการ
นายนคร  ศิลปอาชา กรรมการ
แพทย์หญิงกรรณิการ์  ตันประเสริฐ กรรมการ
พลอากาศโท สุรพล  อิ่มแสง กรรมการและเหรัญญิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ พุกผาสุข กรรมการและประธานจัดหาทุน
นางขนิษฐา ชุณหวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ