คณะกรรมการมูลนิธิ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ที่ปรึกษา
๑. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการ
๒. พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ กรรมการ
๓. นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร กรรมการ
๔. แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ กรรมการ
๕. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเหรัญญิก
๖. ผศ.ดร. พรทิพย์ พุกผาสุข กรรมการและประธานจัดหาทุน
๗. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการ
๘. นางขนิษฐา ชุณหวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ