คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารน์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย รองประธานกรรมการ
พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการ
พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา กรรมการและรองเลขาธิการ
ดร.กฤษณ์  กาญจนกุญชร กรรมการ
แพทย์หญิง กรรณิการ์  ตันประเสริฐ กรรมการ
นายนคร  ศิลปอาชา กรรมการ
พลอากาศโท  สุรพล  อิ่มแสง กรรมการและเหรัญญิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  พุกผาสุข กรรมการและประธานจัดหาทุน
นางขนิษฐา  ชุณหวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ