รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จาก บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด และบริษัทในเครือ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 อ.อัครเดช  ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสและ พลเรือตรีหญิง ปณิธิ  จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จาก บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด และบริษัทในเครือ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่โรงเรียนพระดาบส