รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ณ มูลนิธิพระดาบส