มูลนิธิกสิกรไทย บริจาคข้าวหอมมะลิ

วันที่ 29 พ.ย. 2559 มูลนิธิกสิกรไทย บริจาคข้าวหอมมะลิ จำนวน 40 กล่อง กล่องละ 20 กิโลกรัม โดยพลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนรับมอบ