พิธีบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร