ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนพระดาบส

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนพระดาบส โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนพระดาบส