ประชาสัมพันธ์หนังสือ “ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส. จากในหลวง”

มูลนิธิพระดาบส  จัดทำหนังสือ “ความสุขจากพ่อ ส.ค.ส. จากในหลวง”       เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า โดยได้นำ ส.ค.ส.พระราชทานรวม ๒๘ ปี และพระบรมราโชวาท ความสุขจากพ่อ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มารวบรวมถ่ายทอดไว้ในเล่มเดียว รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่มูลนิธิพระดาบส ในราคาเล่มละ ๑๐๙ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานมูลนิธิพระดาบส เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ – ๒๘๒ – ๗๐๐๐ และ ๐๒ – ๒๘๑ ๐๓๗๗