นายแพทย์ สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการนวดไทย รุ่นที่ 8 ปี 2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายแพทย์ สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการนวดไทย (หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง) รุ่นที่ 8 ปี 2560 จำนวน 29 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิพระดาบส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมฯ ได้บันทึกลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยและแผนทางเลือกให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา