ติดต่อมูลนิธิ

สำนักงานมูลนิธิพระดาบส
เลขที่ 99/9 หมู่14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-282-7000 โทรสาร : 02-280-0155 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

โรงเรียนพระดาบส
เลขที่ 99/9 หมู่14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-282-7000 โทรสาร : 02-280-0155 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

โรงเรียนลูกพระดาบส
เลขที่ 89 หมู่ 14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-147-4111 โทรสาร : 02-174-4115
เว็บไซต์ : http://lukphradabos.org/

ศูนย์บริการพระดาบส
เลขที่ 99/9 หมู่14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-282-7000 โทรสาร : 02 -280-0155 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

Email : dabos2533@gmail.com