ติดต่อมูลนิธิ

สำนักงานมูลนิธิพระดาบส
เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดิสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-282-7000 / 02-281-0377 โทรสาร : 02 -280-0155

โรงเรียนพระดาบส
เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดิสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-282-7000 / 02-280-0377 โทรสาร : 02 -280-0155

โครงการลูกพระดาบส
เลขที่ 89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-047-4000 โทรสาร : 02 -704-4005
เว็บไซต์ : http://lukphradabos.org/

ศูนย์บริการพระดาบส
เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดิสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-282-7000 / 02-280-0377 โทรสาร : 02 -280-0155

โครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขที่ 78 ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 073-257-949
เว็บไซต์ : http://southernphradabos.org