การบริจาค

การบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิพระดาบส และโรงเรียนพระดาบส

สามารถบริจาคด้วยตนเอง หรือ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ

 “สำนักงานมูลนิธิพระดาบส” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
เลขที่ ๐๒๐-๒-๕๔๙๐๐-๔
“โรงเรียนพระดาบส โครงการให้ ๑ ได้ ๒” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา เลขที่บัญชี ๐๖๗-๒-๑๑๙๖๓-๓
“โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
เลขที่บัญชี ๐๒๐-๒-๗๓๖๔๔-๙

***ส่งสำเนาใบฝากเงินมาที่***
มูลนิธิพระดาบส เลขที่ ๓๘๔/๓๘๖ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๗๐๐๐, ๐ ๒๒๘๑ ๐๓๗๗ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๑๕๕
ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ชัดเจน
WWW.PHRADABOS.OR.TH