การบริจาค

การบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิพระดาบส และโรงเรียนพระดาบส

สามารถบริจาคด้วยตนเอง หรือ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ

 “สำนักงานมูลนิธิพระดาบส” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
เลขที่ ๐๒๐-๒-๕๔๙๐๐-๔
“โรงเรียนพระดาบส โครงการให้ ๑ ได้ ๒” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา เลขที่บัญชี ๐๖๗-๒-๑๑๙๖๓-๓
“โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
เลขที่บัญชี ๐๒๐-๒-๗๓๖๔๔-๙

***ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่***
มูลนิธิพระดาบส

เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๑๔ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
E-mail : dabos2533@gmail.com
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๗๐๐๐    โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๑๕๕
พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ชัดเจน
“กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคเงินก่อนวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป”