มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.comลักษณะการดำเนินการ
         
โรงเรียนพระดาบส จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระดับ "ประกาศนียบัตรพระดาบส" ในรูปแบบโรงเรียนประจำหลักสูตร 1 ปี (เริ่มเดือนเมษายน) มุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานประกอบอาชีพได้จริงและฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงตน ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานแห่งความรู้ จำนวนปีละประมาณ 150 คน โดยศิษย์โรงเรียนพระดาบสไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนที่พักและอาหาร แต่ต้องมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เคร่งเครัดในระเบียบวินัยและยินดีเต็มใจรับผิดชอบภารกิจร่วมกับหมู่คณะมูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608