มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรวิชาช่างยนต์
 
   
2. หลักสูตรวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
   
3. หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า
 
   
4. หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง
 
   
5. หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง
 
   
6. หลักสูตรวิชาชีพเคหะบริบาล
 
   
7. หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน
 
   
8. หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม
 

 

 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608