มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


 
  สำนักงานมูลนิธิพระดาบส
  เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดิสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  โทรศัพท์ : 02-282-7000 / 02-281-0377 โทรสาร : 02 -280-0155
   
   
  โรงเรียนพระดาบส
  เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดิสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  โทรศัพท์ : 02-282-7000 / 02-280-0377 โทรสาร : 02 -280-0155
   
   
  โครงการลูกพระดาบส
  เลขที่ 89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280
  โทรศัพท์ : 02-047-4000 โทรสาร : 02 -704-4005
  เว็บไซต์ : http://lukphradabos.org/
   
   
  ศูนย์บริการพระดาบส
  เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดิสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  โทรศัพท์ : 02-282-7000 / 02-280-0377 โทรสาร : 02 -280-0155
   
   
  โครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เลขที่ 78 ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
  โทรศัพท์ / โทรสาร : 073-257-949
  เว็บไซต์ : http://southernphradabos.org
   
   

   
   
   
มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608