มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com
โรงเรียนพระดาบสรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสประจำปีการศึกษา 2561
             มูลนิธิพระดาบส รับสมัครบุคคล อายุ ๑๘ - ๓๕ ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดอาชีพแต่มีความตั้งใจจะเรียนรู้ในวิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม (เฉพาะชาย) และเคหบริบาล (เฉพาะหญิง) หลักสูตร ๑๒ เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก อาหาร และค่าเล่าเรียน
            ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ มูลนิธิพระดาบส เลขที่ ๓๘๔-๓๘๖ ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๗๐๐๐, ๐-๒๒๘๑-๐๓๗๗   ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.phradabos.or.th
 
               - ประกาศรับสมัคร
               - Download ใบสมัคร
               - Download ใบรับรองความประพฤติ
               - กิจกรรมและระเบียบปฏิบัติ

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608