มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com
โรงเรียนพระดาบสรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสประจำปีการศึกษา 2562
 
               - ประกาศรับสมัคร
               - Download ใบสมัคร
               - Download หนังสือรับรองฐานะความเป็นอยู่และความประพฤติ
       

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608