มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com
โรงเรียนพระดาบสรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นระหว่าง
วันที่  26 - 30 ธันวาคม 2559 , วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  การสมัครทางไปรษณีย์ดูวันประทับตราทาง
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
               - ประกาศรับสมัคร
               - กิจกรรมและระเบียบปฏิบัติ
               - Download ใบสมัคร
               - Download ใบรับรองความประพฤติ
 

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608