มูลนิธิพระดาบส

มูลนิธิพระดาบส

Just another WordPress site

ร่วมงานกับเรา

ประกาศ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานมูลนิธิพระดาบส

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    อายุ 20 – 28 ปี เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
    สามารถใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี หากสามารถพูดภาษาอังกฤษและขับรถได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • เจ้าหน้าที่ขับรถ จำนวน 1 อัตรา
    อายุ 20 – 35 ปี เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3 มีใบอนุญาตขับรถ

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

มูลนิธิพระดาบส

ภาพกิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รอบเกาะทวด
โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้dspschool-140426-01

 

นักเรียนร่วมกันพัฒนา และปรับภูมิทัศน์  ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  ยะลา
dspschool-140426-02

ภาพกิจกรรมการฝึกงานในสถานประกอบการdspschool-140426-03

นักเรียนฝึกปฏิบัติงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์dspschool-140426-04

ภาพกิจกรรมการฝึกงานในสถานประกอบการ dspschool-140426-05

นักเรียนฝึกปฏิบัติงาน สาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์dspschool-140426-06

ภาพกิจกรรมการฝึกงานในสถานประกอบการdspschool-140426-07

นักเรียนฝึกปฏิบัติงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร dspschool-140426-08 dspschool-140426-09

รำลึกรอยพระบาท (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

01

งานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ 15 ก.พ. 2555 ณ ศูนย์พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา อ.เมืองฯ จ.ยะลา

01 (1) 02 03 04 05

หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
2. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
3. ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

 

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นาย บัญญติ จันทน์เสนะ เลขาธิการโครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. นาย ภาณุ อุทัยรัตน์ รองเลขาธิการโครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้บริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. นาย บัญญัติ  จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นาย ภาณุ  อุทัยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายบริหาร)
3. นาย กิตติ  กิตติโชควัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายวิชาการ)
4. นาย สุธา ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายวิชาการ)

คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.1 เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานคณะกรรมการ
1.2 ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กรรมการ
1.3 เจ้าคณะจังหวัดยะลา กรรมการ
1.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการ

2. คณะกรรมการสถานศึกษา

2.1 นาย บัญญัติ จันทน์เสนะ เลขาธิการโครงการพระดาบส ประธานคณะกรรมการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 นาย ภาณุ อุทัยรัตน์ รองเลขาธิการโครงการพระดาบส กรรมการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 นาย กิตติ กิตติโชควัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กรรมการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.4 ดร. รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุขแก้ว-แก้วแดง กรรมการ
2.5 ดร. อรสุดา เจริญรัถ ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบส กรรมการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กรรมการ
2.7 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กรรมการ
2.8 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา กรรมการ
2.9 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 กรรมการ
2.10 นาย สุธา ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กรรมการ/เลขานุการ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประวัติความเป็นมา โครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อสถาบันการศึกษาขั้นสูง  หากแต่มีความสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเหล่านี้ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง สร้างครอบครัว สังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้ร่มพระบารมี

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมูลนิธิพระดาบส เพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว โดยจัดตั้งโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ ๓ สาขา ประกอบด้วย  สาขาวิชาชีพช่างซ่อมรถจักยานยนต์ วิชาชีพช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ และวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 62
ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2554
ณ วัดท่าคร้อ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

62-01 62-02 62-03 62-04 62-05 62-06 62-07 62-08 62-0962-10 62-11 62-12 62-13 62-14 62-15 62-16 62-17 62-18 62-19