มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นาย บัญญติ จันทน์เสนะ เลขาธิการโครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. นาย ภาณุ อุทัยรัตน์ รองเลขาธิการโครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้บริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. นาย บัญญัติ  จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นาย ภาณุ  อุทัยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายบริหาร)
3. นาย กิตติ  กิตติโชควัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายวิชาการ)
4. นาย สุธา ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายวิชาการ)

คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.1 เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานคณะกรรมการ
1.2 ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กรรมการ
1.3 เจ้าคณะจังหวัดยะลา กรรมการ
1.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการ

2. คณะกรรมการสถานศึกษา

2.1 นาย บัญญัติ จันทน์เสนะ เลขาธิการโครงการพระดาบส ประธานคณะกรรมการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 นาย ภาณุ อุทัยรัตน์ รองเลขาธิการโครงการพระดาบส กรรมการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 นาย กิตติ กิตติโชควัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กรรมการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.4 ดร. รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุขแก้ว-แก้วแดง กรรมการ
2.5 ดร. อรสุดา เจริญรัถ ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบส กรรมการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กรรมการ
2.7 ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา กรรมการ
2.8 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา กรรมการ
2.9 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 กรรมการ
2.10 นาย สุธา ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กรรมการ/เลขานุการ จังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608