มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

                                       สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

                                       1. ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
                                       2. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
                                       3. ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร


มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608