มูลนิธิพระดาบส
css3menu.com

css menu by Css3Menu.com


ประวัติความเป็นมาโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

          โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อสถาบันการศึกษาขั้นสูง  หากแต่มีความสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเหล่านี้ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง สร้างครอบครัว สังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้ร่มพระบารมี

 

       ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมูลนิธิพระดาบส เพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว โดยจัดตั้งโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ ๓ สาขา ประกอบด้วย  สาขาวิชาชีพช่างซ่อมรถจักยานยนต์ วิชาชีพช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ และวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร


มูลนิธิพระดาบส เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-282-7000 , 02-281-0377 โทรสาร 02-280-0155
จำนวนเข้าชมเว็บไซต์ : 0005608