หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
2. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
3. ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร