โรงเรียนพระดาบสรับสมัครเข้ารับการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ

โรงเรียนพระดาบสรับสมัครเข้ารับการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ
               ประกาศรับสมัครนวดแผนไทย (หน้าที่ 1)              
               ประกาศรับสมัครนวดแผนไทย (หน้าที่ 2) 
               Download ใบสมัครนวดแผนไทย
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโรงเรียนพระดาบส
โทร. 0-2282-7000 ต่อ 104
โทรสาร. 0-2280-0155