พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาค จากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร

พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้แทนมูลนิธิ รับมอบเงินจากโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร จากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร